سبد خرید
تعداد 162 قلم در سبد شما است.
مجموع قیمت: 0 ريال
عضویت در خبرنامه
پست الکترونیکی:

ویرسا (VYRSA)

مشاهده به صورت
مرتب سازی بر اساس:
سایز صفحه در صفحه

آبپاش ویربارانی تمام دور35 vyrsa

آبپاش بارانی برنجی(چکشی)ویرساVyrsa آبپاش زراعی(ضربه ای)ویر 150تنظیمی: شعاع پاشش 37الی 26متر،اتصال1/4و1اینچ ماده،آبدهی آبپاش زراعی7000الی28000 لیتردرساعت، فشارکارآبپاش5 الی7اتمسفر، جنس بدنه آلومینیم،تنظیمی 20الی 360درجه آبپاش زراعی(ضربه ای)ویر155تمام دور: شعاع پاشش25 الی35متر،اتصال1/4و1 اینچ نر، آبدهی آبپاش زراعی8500 الی22000لیتردرساعت، فشارکارآبپاش4الی7 اتمسفر،جنس بدنه آلومینیم، تمام دور آبپاش برنجی ویر60تنظیمی: شعاع پاشش14الی18متر، اتصال3/4 اینچ نر،آبدهی آبپاش چکشی 1250الی3200لیتردرساعت، فشارکارآبپاش3الی4 اتمسفر، جنس بدنه برنجی، قابلیت تنظیم پاشش 20تا360درجه آبپاش چکشی ویر35تمام دور: شعاع پاشش14الی18متر، اتصال3/4 اینچ نر،آبدهی1250 الی3200 لیتردر ساعت، فشارکار 3 الی4/2اتمسفر، جنس بدنه چدنی، تمام دور آبپاش ضربه ای ویر36تمام دور: شعاع پاشش13الی18متر،اتصال3/4 نر،آبدهی660الی3270 لیتردرساعت، فشارکار1/75 الی4/5 اتمسفر، جنس بدنه پلاستیک، تمام دور آبپاش فضای سبزویر66تنظیمی: شعاع پاشش 13الی18 متر، اتصال 3/4 اینچ نر، آبدهی660 الی 3270لیتردرساعت، فشارکارآبپاش2 الی4 بار،جنس بدنه پلاستیک، نازل ها برنجی،تنظیمی20الی 360درجه آبپاش فضای سبز ویر80تنظیمی: شعاع پاشش10 الی14 متر،اتصال 1/2 اینچ نر،آبدهی450 الی 1200 لیتردرساعت، فشارکارآبپاش1/5الی3بار، جنس بدنه برنجی،تنظیمی20الی 360درجه
0 ريال

قیمت آبپاش پلاستیکی بارانی

آبپاش بارانی پلاستیکی تنظیمی: شعاع پاشش آبپاش پلاستیکی 8الی12متر،اتصال3/4 اینچ نر،آبدهی آبپاش پلاستیکی 1250الی3200لیتردرساعت، فشارکارآبپاش پلاستیکی 3الی4اتمسف، جنس بدنه پلاستیکی، قابلیت تنظیم پاشش 20تا360درجه آبپاش پلاستیکی تمام دور: شعاع پاشش آبپاش پلاستیکی 8الی12 متر، اتصال3/4 اینچ نر،آبدهی1250 الی3200 لیتردرساعت، فشارکار 3 الی4/2اتمسفر، جنس بدنه پلاستیکی، تمام دور آبپاش پلاستیکی تنظیمی: شعاع پاشش4الی 8متر، اتصال 1/2 اینچ نر، آبدهی450 الی 1200 لیتردرساعت، فشارکارآبپاش1/5الی3بار، جنس بدنه پلاستیکی، تنظیمی20الی 360درجه
0 ريال

آبپاش بارانی پلاستیکی و برنجی VYRSA

1-آبپاش ویر 150تنظیمی: شعاع پاشش آبپاش ویر150-37 الی 26 متر،اتصال1/4و1اینچ ماده،آبدهی آبپاش زراعی7000 الی28000 لیتردر ساعت، فشارکارآبپاش5 الی7 اتمسفر، جنس بدنه آلومینیم،تنظیمی 20الی 360درجه 2-آبپاش ویر155تمام دور: شعاع پاشش25 آبپاش ویر155- الی35متر، اتصال1/4و1 اینچ نر، آبدهی آبپاش زراعی8500 الی22000لیتردرساعت، فشارکارآبپاش4 الی7 اتمسفر، جنس بدنه آلومینیم، تمام دور 3-آبپاش ویر60تنظیمی: شعاع پاشش14 آبپاش ویر60- الی18متر،اتصال3/4 اینچ نر،آبدهی آبپاش چکشی 1250الی3200لیتردرساعت،فشارکارآبپاش3الی4اتمسفر،جنس بدنه برنجی،قابلیت تنظیم پاشش 20تا360درجه 4-آبپاش ویر35تمام دور:شعاع پاشش14 آبپاش ویر35-الی18متر،اتصال3/4 اینچ نر،آبدهی1250 الی3200 لیتردرساعت، فشارکار 3 الی4/2اتمسفر، جنس بدنه چدنی، تمام دور 5-آبپاش ویر36تمام دور:شعاع پاشش آبپاش ویر36-13الی18متر،اتصال3/4نر،آبدهی660الی3270لیتردرساعت، فشارکار1/75 الی4/5 اتمسفر، جنس بدنه پلاستیک، تمام دور 6-آبپاش ویر66تنظیمی: شعاع پاشش آبپاش ویر66- 13الی18 متر، اتصال 3/4 اینچ نر،آبدهی660 الی 3270لیتردرساعت، فشارکارآبپاش 2 الی4 بار، جنس بدنه پلاستیک، نازل ها برنجی،تنظیمی20الی 360درجه 7-آبپاش ویر80تنظیمی: شعاع پاشش آبپاش ویر80-10 الی 13متر، اتصال 1/2 اینچ نر، آبدهی450 الی 1200 لیتردرساعت، فشارکارآبپاش1/5الی3بار، جنس بدنه برنجی، تنظیمی20الی 360درجه
0 ريال

آبپاش بارانی ویر60

آبپاش تنظیمی ویر60:دارای شعاع پاشش14الی18متر، اتصال3/4 اینچ نر،آبدهی آبپاش چکشی 1250الی3200لیتردرساعت، فشارکارآبپاش3الی4 اتمسفر، جنس بدنه برنجی، قابلیت تنظیم پاشش 20تا360درجه
0 ريال

1 2 بعدی