سبد خرید
تعداد 164 قلم در سبد شما است.
مجموع قیمت: 0 ريال
عضویت در خبرنامه
پست الکترونیکی:

هانتر (HUNTER)

مشاهده به صورت
مرتب سازی بر اساس:
سایز صفحه در صفحه

A17 آبپاش هانتر مخفی شونده

آبپاش مخفی شونده هانتر(HUNTER) آبپاش مخفی شونده هانتر PGP: شعاع پاشش 7/6 تا 15/8 متر، ورودي سه چهارم اينچ ماده، فشاردوتا پنج بار، قابليت تنظيم ازچهل تا سيصدو شصت درجه آبپاش مخفی شونده هانتر PGj : شعاع پاشش 6تا 11 متر، ورودي يك دوم اينچ ماده، فشار 2 تا 3/4 بار قابليت تنظيم از40 تا 360 درجه آبپاش های هانتر PS مخفی شونده4A,6A,8A,10A,12A,15A,17A,SS-530 :قابلیت تنظیم ازصفرتا سیصدو شصت درجه محل اتصال یکدوم اینچ ماده، شعاع پاشش1/2 الی5/2 متر، فشار کار 2/1 بار، قطاع پاشش 45 درجه الی 360 درجه
0 ريال

فروش آبپاش هانتر مخفی شونده

آبپاش هانتر15Aآبپاش چمن هانتر PGP مخفي شونده شعاع پاشش 7/6 تا 15/8 متر ورودي سه چهارم اينچ ماده آبدهي (2 الی55 لیتر در دقیقه) فشار دو تا پنج بار قابليت تنظيم از چهل تا سيصدو شصت درجه آبپاش هانتر PGJ مخفي شونده شعاع پاشش 6تا 11 متر ورودي يك دوم اينچ ماده آبدهي 3 الی 20 لیتر در دقیقه فشار 2 تا 3/4 بار قابليت تنظيم از 40 تا 360 درجه آبپاش های هانتر PS مخفی شونده 4A,6A,8A,10A,12A,15A,17A,SS-530 قابلیت تنظیم از صفر تا سیصدو شصت درجه محل اتصال یکدوم اینچ ماده شعاع پاشش1/2 الی5/2 متر فشار کار 2/1 بار قطاع پاشش 45 درجه الی 360 درجه
0 ريال

PGP, PGJ,PS، HUNTER قیمت آبپاش هانتر

آبپاش هانتر pgp آبپاش هانتر pgj آبپاش هانتر ps (HUNTER) آبپاش مخفی شونده هانتر(HUNTER) آبپاش هانتر PGP مخفي شونده: شعاع پاشش 7/6 تا 15/8 متر، ورودي سه چهارم اينچ ماده، فشار دو تا پنج بار، قابليت تنظيم از چهل تا سيصدو شصت درجه آبپاش هانتر PGJ مخفي شوند : شعاع پاشش 6 تا 11 متر، ورودي يك دوم اينچ ماده، فشار 2 تا 3/4 بار قابليت تنظيم از 40 تا 360 درجه آبپاش های هانتر PS مخفی شونده4A,6A,8A,10A,12A,15A,17A,SS-530 : ، قابلیت تنظیم از صفر تا سیصدو شصت درجه، محل اتصال یکدوم اینچ ماده، شعاع پاشش1/2 الی5/2 متر، فشار کار 2/1 بار، قطاع پاشش 45 درجه الی 360 درجه آبپاش هانترمدل (PGP)فروش فروش انواع آبپاش هانتر آبپاش هانتر pgp، آبپاش هانترpgj، آبپاش هانتر a17 آبپاش هانترa15 ، آبپاش هانتر a12 ،آبپاش هانتر a8 ، آبپاش هانتر a6 ، آبپاش هانتر a4 آبپاش هانتر مخفی شونده ، آبپاش زمین فوتبال ، آبپاش زمینهای ورزشی
0 ريال

فروش آبپاش هانتر مخفی شونده (HUNTER)

آبپاش چمن هانتر PS مخفی شونده4A,6A,8A,10A,12A,15A,17A,SS-530 : ، قابلیت تنظیم از صفر تا سیصدو شصت درجه، محل اتصال یکدوم اینچ ماده، شعاع پاشش1/2 الی5/2 متر، فشار کار 2/1 بار، قطاع پاشش 45 درجه الی 360 درجه
0 ريال

1 2 3 بعدی