فروش مینی فیلتردیسکی توری روی خط یک اینچ


فیلتردیسکی و توری روی خط 1- فیلتردیسکی روی خط3/4 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 5 متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 180سانتیمتر مربع طول 173میلیمتر کارتریج قرمز رنگ130میکرون 2- فیلترتوریروی خط3/4 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 5 متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 160سانتیمتر مربع طول173 میلیمتر توری استنلس استیل 3- فیلتر دیسکی روی خط1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 6متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 180سانتیمتر مربع طول 173 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ130میکرون 4- فیلترتوری روی خط 1اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 6 متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 160 سانتیمتر مربع طول173 میلیمتر توری استنلس استیل 5- فیلتردیسکی روی خط1و 4/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 10متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 310 سانتیمتر مربع طول 202 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ 130میکرون 6- فیلترتوری روی خط1 و4/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 10متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 270 سانتیمتر مربع طول202 میلیمتر توری استنلس استیل 7- فیلتردیسکی روی خط 1و2/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 14متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 300 سانتیمتر مربع طول 202 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ130میکرون 8- فیلترتوری روی خط1و2/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 14متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 265 سانتیمتر مربع طول202 میلیمتر توری استنلس استیل 9- فیلتردیسکی روی خط2 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 25متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 525 سانتیمتر مربع طول 242 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ 130میکرون 10- فیلترتوری روی خط2 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 25متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 485 سانتیمتر مربع طول242 میلیمتر توری استنلس استیل
تولید کننده: آزود(AZUD)

 

فروش مینی فیلتردیسکی وتوری روی خط

1- مینی فیلتردیسکی روی خط3/4 اینچ

ماکزیمم تحمل فشار8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 5مترمکعب درساعت

سطح فیلتراسیون 180سانتیمترمربع

طول 173میلیمتر

کارتریج قرمزرنگ130میکرون

2-مینی فیلترتوریروی خط3/4 اینچ

 ماکزیمم تحمل فشار8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 5 مترمکعب درساعت

 سطح فیلتراسیون 160سانتیمترمربع

طول173 میلیمتر

توری استنلس استیل

3- مینی فیلتر دیسکی روی خط1 اینچ

ماکزیمم تحمل فشار8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 6متر مکعب درساعت

سطح فیلتراسیون 180سانتیمترمربع

طول 173 میلیمتر

کارتریج قرمز رنگ130میکرون

4-مینی فیلترتوری روی خط 1اینچ

 ماکزیمم تحمل فشار8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 6 مترمکعب درساعت

 سطح فیلتراسیون 160 سانتیمترمربع

طول173 میلیمتر

توری استنلس استیل 

5-مینی فیلتردیسکی روی خط1و 4/1 اینچ

ماکزیمم تحمل فشار8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 10متر مکعب درساعت

سطح فیلتراسیون 310 سانتیمترمربع

طول 202 میلیمتر

کارتریج قرمز رنگ 130میکرون

6-مینی فیلترتوری روی خط1 و4/1 اینچ

ماکزیمم تحمل فشار 8 بار

 ماکزیمم گذردهی آب 10متر مکعب درساعت

  سطح فیلتراسیون 270 سانتیمترمربع

  طول202 میلیمتر  

توری استنلس استیل

7- مینی فیلتردیسکی روی خط 1و2/1 اینچ

ماکزیمم تحمل فشار 8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 14متر مکعب درساعت

سطح فیلتراسیون 300 سانتیمترمربع

طول 202 میلیمتر

کارتریج قرمزرنگ130میکرون

8-مینی فیلترتوری روی خط1و2/1 اینچ 

 ماکزیمم تحمل فشار 8 بار 

ماکزیمم گذردهی آب 14متر مکعب درساعت

سطح فیلتراسیون 265 سانتیمترمربع

  طول202 میلیمتر 

  توری استنلس استیل

9-مینی فیلتردیسکی روی خط2 اینچ

ماکزیمم تحمل فشار 8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 25متر مکعب درساعت

سطح فیلتراسیون 525 سانتیمترمربع

طول 242میلیمتر

کارتریج قرمز رنگ 130میکرون

10-مینی فیلترتوری روی خط2 اینچ

ماکزیمم تحمل فشار8بار

ماکزیمم گذردهی آب 25متر مکعب درساعت

سطح فیلتراسیون 485 سانتیمترمربع

طول242 میلیمتر

توری استنلس استیل

 

 

 

0 ريال
:
سبد خرید
تعداد 164 قلم در سبد شما است.
مجموع قیمت: 0 ريال