Picture of قیمت کودNPK

قیمت کودNPK


1- کود شیمیایی آلمانی N20P20K20 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول500 2- کود شیمیایی آلمانی N20P20K20 بسته بندی 1 کیلوگرمی کد محصول 500 3- کود شیمیایی آلمانی N10P52K10 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول510 4- کود شیمیایی آلمانی N15P5K30 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول 520 5- کود شیمیایی آلمانی N18P18K18 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول 530 6- کود شیمیایی آلمانی N12P12K36 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول 540 7- کود شیمیایی آلمانی N0P0K50 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول 550 8- کود شیمیایی آلمانی Fe6% بسته بندی 1 کیلوگرمی کد محصول 560 9-کود شیمیایی آلمانی N30P10K10 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول 570 10-کود شیمیایی آلمانی N15P15K15 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول 580 11- کود شیمیایی آلمانی N10P20K30 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول 590 12- کود شیمیایی آلمانی N10P30K20 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول 600 13-کود شیمیایی آلمانی N15P30K15 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول 610

 

کودهای پلنتا مجموعه ای ازکود های کاملNPK است که در کشور آلمان توسط شرکت پلنتا تولید، بسته بندی و به ایران صادر میگردد.کودهایNPK  پلنتا از مواد اولیه بسیار مرغوب تولید شده است تا بتواند کمبود عناصر غذایی خاک را برای گیاهان جبران کند.

کودهای NPK   پلنتا در چندین فرمول مختلف و با نسبت های متفاوتی از ازت (N) ، فسفر(P)،پتاسیم (k) درآلمان تولیدو بسته بندی میشود،تا مدیران مزارع وکشاورزان بتوانند درمراحل مختلف رشد محصول،درهرفصل مناسب ترین فرمول کودیNPK  رابرای کودهی توصیه وانتخاب نمایند.

1- کود شیمیایی آلمانی N20P20K20  بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول500

2- کود شیمیایی آلمانی N20P20K20 بسته بندی 1 کیلوگرمی کد محصول 500

3- کود شیمیایی آلمانی N10P52K10 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول510

4- کود شیمیایی آلمانی N15P5K30 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول 520

5-کود شیمیایی آلمانی N18P18K18 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول 530

6- کود شیمیایی آلمانی N12P12K36 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول 540

7- کود شیمیایی آلمانی N0P0K50 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول 550

8- کود شیمیایی آلمانی Fe6% بسته بندی 1 کیلوگرمی کد محصول 560

9- کود شیمیایی آلمانی N30P10K10 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول 570

10-کود شیمیایی آلمانی N15P15K15 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول 580

11- کود شیمیایی آلمانی N10P20K30 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول 590

12- کود شیمیایی آلمانی N10P30K20 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول 600

13-کود شیمیایی آلمانی N15P30K15 بسته بندی 15 کیلوگرمی کد محصول 610                                                                                                                                                                   

0 ريال
:
سبد خرید
تعداد 164 قلم در سبد شما است.
مجموع قیمت: 0 ريال