فیلتردیسکی آزود(AZUD)


کاربردفیلترهای دیسکی 100،120،130 میکرون برای تصفیه فیزیکی آب آبیاری میباشد که شامل: 1- مواد معدني: اين مواد پايدارند و تجزيه نمي شوند مانند شن ، ماسه،سیلت 2- مواد آلي: اين مواد ناپايدارند و تجزيه مي شوند مانند بقاياي گياهي و جانوري ناخالصی های معدنی و آلی موجود درآب ،آبیاری اصلی ترین عامل گرفتگی قطره چکانهاهستند ،لذا با نصب فیلتر های دیسکی در سیستم فیلتراسیون ازورودآنها به سيستم آبياري جلوگيري می کند. اختلاف فشارآب ورودی و آب خروجی فیلتر دیسکی، زمانیکه به بیش از نیم بار یا پنج مترمیرسد نشانگر نیاز به تمیز کردن کارتریج فیلتر دیسکی است. برای شستشو دیسکهای فیلتر دیسکی ابتدا سیستم راخاموش میکنیم، سپس دیسکها را از محفظه بیرون آورده وداخل مخزنی از آب و مواد شوینده قرار میدهیم پس از چند ساعت مواد چسبیده به فیلتر ها جدا شده و ته نشین گردد و قبل از شروع مجدد آبیاری، فیلتر ها رادر جای خود قرار داد. پیشنهادمیگردد، اگر سیستم آبیاری بصورت دائم کار می کندبهتراست تعدادی کارتریج اضافی خریداری نموده وهمیشه بصورت یدکی و تمیز در مخزن موادشوینده نگهداری کردتا در زمان لازم با دیسکهای درحال کارکه کثیف شده اندتعویض نمود.
تولید کننده: آزود(AZUD)

 

فیلترآزود(اسپانیا)44961224,44080794

کاربردفیلتردیسکی5,20,50,100,130 میکرون برای تصفیه فیزیکی آب میباشدکه شامل:  

1- موادمعدني: اين موادپايدارندوتجزيه نمي شوندمانندشن، ماسه، سیلت

2- موادآلي: اين موادناپايدارندوتجزيه مي شوندمانندبقاياي گياهي و جانوري

ناخالصی های معدنی و آلی موجوددرآب، آبیاری اصلی ترین عامل گرفتگی قطره چکانهاهستند، لذابانصب فیلتر های دیسکی درسیستم فیلتراسیون ازورود آنها به سيستم آبياري جلوگيري می کند.اختلاف فشارآب ورودی وآب خروجی فیلتردیسکی، زمانیکه به بیش ازنیم باریاپنج مترمیرسدنشانگرنیازبه تمیزکردن کارتریج فیلتردیسکی است.

برای شستشو دیسکهای فیلتردیسکی ابتدا سیستم را خاموش میکنیم، سپس دیسکها راازمحفظه بیرون آورده و داخل مخزنی از آب و مواد شوینده قرار میدهیم پس ازچندساعت موادچسبیده به فیلترها جداشده و ته نشین گرددوقبل ازشروع مجددآبیاری، فیلتر ها را در جای خود قرار داد.

پیشنهاد میگردد، اگرسیستم آبیاری بصورت دائم کارمی کندبهتراست تعدادی کارتریج اضافی خریداری نموده وهمیشه بصورت یدکی وتمیزدرمخزن مواد شوینده نگهداری کردتا درزمان لازم با دیسکهای درحال کار که کثیف شده اند تعویض نمود.

مشخصات عمومی فیلترهای سوپردیسکی هلیکس آزود

جنس بدنه پلی آمیدسخت با فایبرگلاس

ماکزیمم تحمل فشار6بارطول721میلیمتر

ماکزیمم دمای آب 60 درجه سانتیگراد

 PHبیشتراز4

فیلتر 2اینچ سوپردیسکی هلیکس آزود5میکرون

مشخصات فنی :

جنس بدنه پلی آمید سخت با فایبر گلاس

ماکزیمم تحمل فشارفیلتر6بار

ماکزیمم گذردهی آب7مترمکعب درساعت

سطح فیلتراسیون 1492سانتیمترمربع طول 721میلمتر

ماکزیمم دمای آب 60 درجه سانتیگراد

رنگ کارتریج قهوه ای روشن  

فیلتر 2 اینچ سوپردیسکی هلیکس آزود 20میکرون

مشخصات فنی:

جنس بدنه پلی آمیدسخت با فایبرگلاس

ماکزیمم تحمل فشارفیلتر6بار

ماکزیمم گذردهی آب9مترمکعب درساعت

سطح فیلتراسیون 1492سانتیمترمربع طول721میلیمتر

ماکزیمم دمای آب 60 درجه سانتیگراد

رنگ کارتریج بنفش

 فیلتر 2 اینچ سوپردیسکی هلیکس آزود50میکرون

مشخصات فنی:

جنس بدنه پلی آمیدسخت بافایبرگلاس

ماکزیمم تحمل فشارفیلتر6بار

ماکزیمم گذردهی آب17مترمکعب درساعت

سطح فیلتراسیون 1492سانتیمترمربع طول721میلیمتر

ماکزیمم دمای آب 60 درجه سانتیگراد

رنگ کارتریج سرمه ای روشن

فیلتر 2 اینچ سوپردیسکی هلیکس آزود100میکرون

مشخصات فنی:

جنس بدنه پلی آمید سخت با فایبر گلاس

ماکزیمم تحمل فشار فیلتر6بار

ماکزیمم گذردهی آب 24 مترمکعب درساعت

سطح فیلتراسیون 1492سانتیمتر مربع طول 721میلیمتر

ماکزیمم دمای آب 60 درجه سانتیگراد

رنگ کارتریج زرد

فیلتر2 اینچ سوپر دیسکی هلیکس اتوماتیک آزود صدوسی میکرون

جنس بدنه پلی آمید سخت با فایبرگلاس 

 ماکزیمم تحمل فشار6 بار 

ماکزیمم گذردهی آب 32مترمکعب درساعت 

 سطح فیلتراسیون1492 سانتیمترمربع طول 721میلیمتر 

 ماکزیمم دمای آب 60 درجه سانتیگراد 

 PHبیشتراز4

کارتریج قرمز رنگ

فیلتر3 اینچ سوپر دیسکی هلیکس اتوماتیک آزود صدوسی میکرون

 جنس بدنه پلی آمید سخت با فایبرگلاس 

 ماکزیمم تحمل فشار 6 بار 

 ماکزیمم گذردهی آب 32متر مکعب درساعت 

 سطح فیلتراسیون1492 سانتیمتر مربع 

  طول 721میلیمتر

  ماکزیمم دمای آب 60 درجه سانتیگراد 

     کارتریج قرمزرنگ

PH بیشتراز4

فیلتردیسکی 4و6اینچ آزودAZUD

فیلتر دیسکی چهار اینچ آزود

مدل:دوقلو هلیکس 130 میکرون

جنس بدنه: پلی آمید سخت با فایبرگلاس

ماکزیمم تحمل فشار: 6 بار

طول: 950میلیمتر

ماکزیمم دمای آب: 60 درجه سانتیگراد

 :PHبیشتر از 4

ماکزیمم گذردهی آب: 70متر مکعب در ساعت

سطح فیلتراسیون:2396 سانتیمتر مربع 

کارتریج: قرمز رنگ

فیلتر دیسکی شش اینچ آزودAZUD

مدل:دوقلوهلیکس 130میکرون

جنس بدنه: پلی آمید سخت با فایبرگلاس

ماکزیمم تحمل فشار: 6 بار

طول: 1200میلیمتر

ماکزیمم دمای آب: 60 درجه سانتیگراد

 PHبیشتر از 4

ماکزیمم گذردهی آب: 100متر مکعب در ساعت

سطح فیلتراسیون:3396 سانتیمتر مربع 

کارتریج: قرمز رنگ

مینی فیلترهای دیسکی و توری آزود (AZUD)اسپانیا

مینی فیلتردیسکی3/4 اینچ آزود

ماکزیمم تحمل فشار8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 5مترمکعب درساعت

سطح فیلتراسیون 180سانتیمترمربع

طول 173میلیمتر

کارتریج قرمزرنگ130میکرون

مینی فیلترتوری3/4 اینچ آزود

 ماکزیمم تحمل فشار8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 5 متر مکعب درساعت

 سطح فیلتراسیون 160سانتیمتر مربع

طول173 میلیمتر

توری استنلس استیل با رنگهای: سبز200میکرون قرمز130میکرون نارنجی100میکرون

مینی فیلتر دیسکی1 اینچ آزود

ماکزیمم تحمل فشار8بار

ماکزیمم گذردهی آب6مترمکعب در ساعت

سطح فیلتراسیون 180سانتیمترمربع

طول 173میلیمتر

کارتریج قرمزرنگ130میکرون

مینی فیلتر توری 1اینچ آزود

 ماکزیمم تحمل فشار8 بار

ماکزیمم گذردهی آب6 مترمکعب درساعت

 سطح فیلتراسیون 160سانتیمترمربع

طول173میلیمتر

توری استنلس استیل با رنگهای: سبز 200میکرون،قرمز 130میکرون،نارنجی100 میکرون

مینی فیلتردیسکی1و 4/1 اینچ آزود

ماکزیمم تحمل فشار8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 10مترمکعب درساعت

سطح فیلتراسیون310سانتیمترمربع

طول 202میلیمتر

کارتریج قرمزرنگ 130میکرون

مینی فیلترتوری1 و4/1 اینچ آزود

ماکزیمم تحمل فشار8 بار

 ماکزیمم گذردهی آب 10مترمکعب درساعت

  سطح فیلتراسیون 270 سانتیمترمربع

  طول202 میلیمتر  

توری استنلس استیل با رنگهای: سبز200میکرون،قرمز 130میکرون،نارنجی 100میکرون

مینی فیلتردیسکی 1و2/1 اینچ آزود

ماکزیمم تحمل فشار8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 14متر مکعب درساعت

سطح فیلتراسیون 300 سانتیمترمربع

طول 202 میلیمتر

کارتریج قرمز رنگ130میکرون

مینی فیلترتوری1و2/1 اینچ  آزود

 ماکزیمم تحمل فشار 8 بار 

 ماکزیمم گذردهی آب 14متر مکعب در ساعت

   سطح فیلتراسیون 265 سانتیمترمربع

   طول202 میلیمتر 

  توری استنلس استیل با رنگهای: سبز200میکرون،قرمز 130میکرون،نارنجی100 میکرون

 مینی فیلتر2 اینچ دیسکی آزود

ماکزیمم تحمل فشار 8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 25متر مکعب درساعت

سطح فیلتراسیون 525 سانتیمترمربع

طول 242میلیمتر

کارتریج قرمزرنگ 130میکرون

مینی فیلتر2 اینچ توری آزود

ماکزیمم تحمل فشار 8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 25متر مکعب درساعت

سطح فیلتراسیون 485 سانتیمترمربع

طول242 میلیمتر

توری استنلس استیل با رنگهای: سبز 200میکرون،قرمز 130میکرون،نارنجی 100 میکرون

فیلتر دیسکی دو اینچ ایری لاین :    

ماکزیمم گذردهی آب 30 مترمکعب درساعت

حداکثر تحمل فشار 10بار

طول 595 میلیمتر

وزن 6/7 کیلوگرم

سطح فیلتراسیون1193سانتیمترمربع

کارتریج فیلتر دیسکی 130 میکرون قرمز رنگ(مش150)

کارتریج200میکرون سبز رنگ(مش75)

کارتریج100میکرون زرد رنگ(مش 150)

فیلتر دیسکی سه اینچ ایری لاین : 

ماکزیمم گذردهی آب 50متر مکعب درساعت

حداکثر تحمل فشار 10 بار

طول 731 میلیمتر

وزن 2/9 کیلوگرم

سطح فیلتراسیون1699سانتیمترمربع

کارتریج فیلتر دیسکی 130میکرون قرمز رنگ(مش 120)

کارتریج200میکرون سبز رنگ(مش75)

کارتریج100میکرون زرد رنگ(مش 150)

 


0 ريال
:
سبد خرید
تعداد 164 قلم در سبد شما است.
مجموع قیمت: 0 ريال