مینی فیلتردیسکی و توری دو اینچ


فیلترهای دیسکی وتوری روی خط 1- فیلتردیسکی روی خط3/4 اینچ ماکزیمم تحمل فشار8 بار ماکزیمم گذردهی آب 5 متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 180سانتیمترمربع طول 173میلیمتر کارتریج قرمزرنگ130میکرون 2- فیلترتوریروی خط3/4 اینچ ماکزیمم تحمل فشار8 بار ماکزیمم گذردهی آب 5 مترمکعب درساعت سطح فیلتراسیون 160سانتیمترمربع طول173 میلیمتر توری استنلس استیل 3- فیلتر دیسکی روی خط1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 6متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 180سانتیمتر مربع طول 173 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ130میکرون 4- فیلترتوری روی خط 1اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 6 متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 160 سانتیمترمربع طول173 میلیمتر توری استنلس استیل 5- فیلتردیسکی روی خط1و 4/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار8 بار ماکزیمم گذردهی آب 10متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 310 سانتیمتر مربع طول 202 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ 130میکرون 6- فیلترتوری روی خط1 و4/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 10متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 270 سانتیمتر مربع طول202 میلیمتر توری استنلس استیل 7- فیلتردیسکی روی خط 1و2/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 14متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 300 سانتیمتر مربع طول 202 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ130میکرون 8- فیلترتوری روی خط1و2/1 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 14متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 265 سانتیمتر مربع طول202 میلیمتر توری استنلس استیل 9- فیلتردیسکی روی خط2 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 25متر مکعب درساعت سطح فیلتراسیون 525 سانتیمتر مربع طول 242 میلیمتر کارتریج قرمز رنگ 130میکرون 10- فیلترتوری روی خط2 اینچ ماکزیمم تحمل فشار 8 بار ماکزیمم گذردهی آب 25متر مکعب در ساعت سطح فیلتراسیون 485 سانتیمترمربع طول242 میلیمتر توری استنلس استیل
تولید کننده: آزود(AZUD)

 

 فیلترتوری روی خط 1 اینچ و 1و1/2 اینچ و2 اینچ و3/4 اینچ

1- فیلتردیسکی روی خط3/4 اینچ

ماکزیمم تحمل فشار 8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 5 متر مکعب در ساعت

سطح فیلتراسیون 180سانتیمتر مربع

طول 173میلیمتر

کارتریج قرمز رنگ 130میکرون

2- فیلترتوری روی خط3/4 اینچ

ماکزیمم تحمل فشار 8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 5 مترمکعب درساعت

3- فیلتردیسکی روی خط1 اینچ

ماکزیمم تحمل فشار 8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 6 متر مکعب در ساعت

4- فیلترتوری روی خط 1 اینچ

ماکزیمم تحمل فشار 8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 6 متر مکعب در ساعت

سطح فیلتراسیون 160 سانتیمتر مربع

5- فیلتردیسکی روی خط1و 4/1 اینچ

ماکزیمم تحمل فشار8بار

ماکزیمم گذردهی آب 10 متر مکعب در ساعت

6- فیلترتوری روی خط1 و4/1 اینچ

ماکزیمم تحمل فشار8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 10متر مکعب در ساعت

7- فیلتر دیسکی روی خط 1و2/1 اینچ

ماکزیمم تحمل فشار 8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 14 متر مکعب در ساعت

8- فیلترتوری روی خط 1 و 2/1 اینچ 

 ماکزیمم تحمل فشار 8 بار 

ماکزیمم گذردهی آب 14 متر مکعب در ساعت

9- فیلتردیسکی روی خط 2 اینچ

ماکزیمم تحمل فشار 8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 25متر مکعب درساعت

10- فیلترتوری روی خط 2 اینچ

ماکزیمم تحمل فشار 8 بار

ماکزیمم گذردهی آب 25 متر مکعب در ساعت

 

 

 

0 ريال
:
سبد خرید
تعداد 164 قلم در سبد شما است.
مجموع قیمت: 0 ريال